SỮA TẮM

 SỮA TẮM BYPHASSE 500ML HƯƠNG GRENADE  SỮA TẮM BYPHASSE 500ML HƯƠNG GRENADE
 SỮA TẮM VANILLE BYPHASSE 500ML  SỮA TẮM VANILLE BYPHASSE 500ML